Drink & Food

ข้าวไข่นุ่ม S&P จากไข่ไก่ปลอดสารพิษ เริ่มต้น 145 บาท #เที่ยงนี้กินไรดี

รู้หรือไม่ ? ข้าวไข่นุ่มมมมมม ที่ S&P ใช้ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ 🥚 จากแม่ไก่อารมณ์ดี ไข่ไก่เคจฟรี อัครา

S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเลี้ยงไก่ตามหลัก Animal Welfare 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *