Line Man แนะวิธีสั่งอาหารให้ปลอดภัยจาก โควิด19
Drink & Food,  Online Shopping & Delivery

Line Man แนะวิธีสั่งอาหารให้ปลอดภัยจาก โควิด19

3 วิธีอยู่บ้าน🏠 สั่ง #LINEMAN ได้ปลอดภัย สะอาด อร่อยทุกสถานที่แน่นอน จะคนส่งหรือคนสั่งอาหาร เราก็พร้อมใส่ใจคุณ มาร่วมป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยกันนะครับ 💚

🥘 #ผู้รับอาหาร
◾️เลี่ยงการไปที่สาธารณะ อยู่บ้านก็สั่งอาหารได้
◾️เลือกชำระค่าอาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
◾️ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
.
🛵 #พนักงานส่งอาหาร
◾️สวมหน้ากากป้องกันและล้างมือก่อนรับอาหาร
◾️รับอาหารโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้มากที่สุด
◾️แนะนำให้สร้าง QR Code สำหรับให้ลูกค้าชำระเงิน*
.
#เราจะสู้ไปด้วยกัน#LINEMANStaysWithU
#ไลน์แมนสู้ไม่ถอยเพื่อมื้ออร่อยของคุณ
#LINEMANผู้ช่วยเบอร์หนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *